Polityka prywatności Stefcio Lewcio

A smiling child in the Stefcio Lewcio private daycare

1. Administracja danymi osobowymi

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest DMC Dąbrówka Mrozowska, zarejestrowany przy ul. Potoki 12E/2, 02-717 Warszawa („Stefcio Lewcio”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • odpowiedzi na przesłane zapytanie,
 • marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących procesu obsługi klientów i zapytań dotyczących oferty Stefcio Lewcio.

2. Formularze

Informacje w formularzach:

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

3. Przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówionej usługi, a po jej wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony umowy. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy i współpracownicy Stefcio Lewcio. Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.

4. Ochrona danych osobowych

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

5. Dostęp do danych osobowych

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Stefcio Lewcio mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: zlobekstefciolewcio@gmail.com. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) RODO.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 5, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

1. Administration of personal data

The administrator of your personal data is DMC Dąbrówka Mrozowska, registered at ul. Potoki 12E/2, 02-717 Warsaw („Stefcio Lewcio”).

Your personal data will be processed for the purposes of:

 • responses to the sent inquiry,
 • marketing purposes (if consent has been granted or if the legal basis for processing is the permitted, legitimate interests of the personal data controller – Article 6(1)(f) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/04/2016 on the protection of of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC „GDPR”).

In addition, your personal data may be used in the legally permitted and legitimate interests of the personal data administrator (Article 6(1)(f) of the GDPR) related to the analysis and reporting of data regarding the customer service process and inquiries regarding the Stefcio Lewcio offer.

2. Forms

Information in the forms:

 • The website collects information provided voluntarily by the user, including personal data, if provided.
 • The website may save information about connection parameters (time stamp, IP address).
 • In some cases, the website may save information that facilitates linking the data in the form with the e-mail address of the user completing the form. In this case, the user’s e-mail address appears inside the url of the page containing the form.
 • The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form. Each time, the context and description of the form clearly informs what it is for.

3. Storage and use of personal data

Your personal data will be stored only for the period necessary for the proper performance of the ordered service, and after its performance for the period required by the obligations imposed on the data controller by law, including the provisions on civil liability for proper performance by the parties to the contract. In the scope of consent to the processing of personal data, the data will be stored until the consent is withdrawn or the activity to which the consent relates ceases.

The recipients of your data may be selected employees and associates of Stefcio Lewcio. Your data will be transferred only to those persons and entities that will be entitled to receive such data in accordance with the law. We also point out that your data will not be made available to any third parties in order to send you unsolicited commercial offers of these entities.

4. Protection of personal data

Selected data protection methods used by the Operator:

 • The places of logging in and entering personal data are protected in the transmission layer (SSL certificate). Thanks to this, personal data and login details entered on the website are encrypted on the user’s computer and can only be read on the target server.
 • In order to protect data, the Operator regularly makes backup copies.
 • An important element of data protection is the regular update of all software used by the Operator to process personal data, which in particular means regular updates of programming components.

5. Access to personal data

You have the right to: access your personal data, rectify it, delete it, limit processing, transfer data, the right to object to data processing due to your special situation or for direct marketing purposes, as well as the right to withdraw consent to data processing at any time without affecting the lawfulness of the previous processing.

In the case of personal data processed by Stefcio Lewcio, you can send a message to: zlobekstefciolewcio@gmail.com. The basis for the processing of your personal data is art. 6 sec. 1 lit. a) b) and f) GDPR.

You have the right to lodge a complaint with the supervisory body, i.e. the President of the Personal Data Protection Office 5, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. You can do this if you believe that we process personal data in violation of the law.